กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๒๙ ส.ค.๕๙
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จกลับวังศุโขทัย
กรุงเทพมหานคร หลังจากทรงเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมปั่นจักรยาน
เส้นทางจังหวัดระยองถึงจังหวัดจันทบุรี ( ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร)
และประทับแรม ณ เป๊กกี้โคฟ รีสอร์ท อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
โดยมี พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เฝ้าส่งเสด็จฯ
ณ เป๊กกี้โคฟ รีสอร์ท อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๘ ส.ค.๕๙
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จมาทรงฝึกซ้อมปั้นจักรยานเส้นทางจังหวัดระยอง ถึง จังหวัดจันทบุรี
(ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร) และประทับแรม ณ เป๊กกี้โคฟ รีสอร์ท
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือตรี นพรัตน์  เลิศล้ำ
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ คุณภัทราวัน  เลิศล้ำ ภริยา
เฝ้ารับเสด็จฯ ณ เป๊กกี้โคฟ รีสอร์ท อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๖ ส.ค.๕๙
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม
อาชีพช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก รุ่นที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้แก่ทหารกองประจำการ
ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๕ ส.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯ
และร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ณ บริเวณเทศบาลตำบลสนามไชยและพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๕ ส.ค.๕๙
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการ
“อนุรักษ์ฟื้นฟูป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด”
โดยมี พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด สำนักชลประทานที่ ๙
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๒ ส.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
พลเรือตรี เกรียงไกร อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง
กรมยุทธการทหารเรือ และคณะฯ
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ ส.ค.๕๙
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร”
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมริมน้ำกลางจันท์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๙
หน.ชพส ๑๓๐๑ - ๑๓๐๓ และ หน.ชบข.๑๓๐๑ ของ
กอ.รมน. ภาค ๑ ส่วนแยก ๓
เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมพิธีอัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดิน
และรับมอบธงครัวเรือนปลอดภัยจาก ยาเสพติด ของราษฎร หมู่ ๕ บ.เขาหอม
ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ
พระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อ ๔ ส.ค.๕๙
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๙
ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบชายแดน
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙
ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ SAND DUES CHAOLAO BEACH RESORT
หาดเจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๖ ส.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
พลเรือเอก ไพฑูรย์  ประสพสิน ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหาร
กองประจำการ กองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ ในโอกาสที่
เดินทางมาเยี่ยมชมโบราณสถานฝรั่งเศส ค่ายตากสิน ณ กองบัญชาการ
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825