กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๒๔ มิ.ย.๕๙
พลโท อาวุท  แสงตะวัน หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหาร
กับ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร
สำนักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมี พลเรือตรี เธียรศิริ  มนต์ไตรเวศย์
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
พลเรือตรี สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พร้อมคณะอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๘ จำนวน ๑๒๑ คน
ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออก
พร้อมกับให้การบรรยายสรุปให้กับคณะฯ ณ ห้องประชุม ๑
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๙
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงหรีดและพิธีรดน้ำศพ
อาสามัคร ทหารพราน เอกชัย แดนรักษ์ ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลของ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมแสดงความอาลัย
ณ วัดชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๙
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือและมอบกระเช้าผลไม้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
  ณ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
นาวาอากาศเอก เดชอุดม  คงศรี รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
และนายทหารนักเรียนฯ รุ่นที่ ๖๐ จำนวน ๑๒๓ นาย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกและให้การบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ๑
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร”
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
ณ เสม็ดงามรีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๙
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยคุณศิณีนาถ  วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และกำลังพลในสังกัด
ให้การต้อนรับ คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
และคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับกำลังพล
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๙
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ในดอกบัวทองคำ และทรงหล่อพระโลกนาถมหามุณี (จำลอง)
โดยมี พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ พร้อมกับจัดกำลังถวายความปลอดภัย
ณ วัดสระบาป ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๙
สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซ็น นายกรัฐมนตรีกัมพูชา
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายไซ่ (ก๋งไซ) ภูทอง
โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตะบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีฯ
ณ วัดคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นเชิดชูบูรพาจารย์
โดยมี พระครูปฏิภาณธรรมโสภิตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับพระเกจิอาจารย์อีก ๘ ท่าน
นั่งปรกเจริญจิตตภาวนา ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลยายร้า   
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๙
รองผู้บัญชาการป้อกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกียรติในงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี
เขต ๒ ภาค ๓๓๔๐
ณ โรงแรม เคพีแกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๙
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ร่วมวางพวงหรีด เพื่อแสดงความอาลัย ในงานพิธีศพ
นายไซ (ก๋งไซ)  ภูทอง และให้การต้อนรับ
สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโซฮุน เซน นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา
ในโอกาสเดินทางมาร่วมพิธีศพและวางพวงหรีด เพื่อแสดงความอาลัย
ณ วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
แด่ พลเอกเตีย  บัญ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๕๙
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ พลเอก บุน  เซง
รองผู้บัญชาการทหารทหารบก/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕
กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะฯ
ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ชุมศักดิ์  นาควิจิตร
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะจำนวน ๑๒ นาย
ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๙
ผู้บัญชาการป้องกันชาแดนจันทบุรีและตราด และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒
เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและตรวจการปฏิบัติงาน
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ท่าเทียบเรือ ป.เกษมศิริ
และท่าเทียบเรือชลาลัย ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒
ตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 099 ต่อ 37825