หน้าหลัก ประวัติ สน.ปทก.กปช.จต. ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ติดต่อผู้ดูแล
:: หน้าหลักสน.ปทก.กปช.จต. ::
:: ประวัติความเป็นมาของ สน.ปทก.กปช.จต. ::
:: วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ::
:: ที่ตั้งหน่วย ::
:: ทำเนียบเจ้าหน้าที่ ::
:: ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา ::
:: การปฏิบัติการที่สำคัญ ::
:: แผนการดำเนินโครงการ ::
:: กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ::
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของ สน.ปทก.กปช.จต.

              เดิมสานักงานประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา เป็นหน่วยงานของ ศอร.๑๐๑ – ๑๐๔ ศอร.ฯ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้น
เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ
ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือชายแดน-ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยในพื้นที่ชายแดนทุกด้านจะมีการจัดตั้งสานักงานประสานงาน
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และหน่วยประสานงานชายแดนประจาพื้นที่ โดยด้านติดกับประเทศกัมพูชามีการ
จัดตั้งสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกับประเทศกัมพูชา สำนักงานประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา มีที่ตั้งอยู่ที่
อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว ประกอบด้วย


หน่วยประสานงานประจำพื้นที่ ๖ หน่วย
หน่วยประสานงานประจำพื้นที่ ๑ (จว.อุบลราชธานี – จว.ศรีษะเกษ)
หน่วยประสานงานประจำพื้นที่ ๒ (จว.สุรินทร์ – จว.บุรีรัมย์)่
หน่วยประสานงานประจำพื้นที่ ๓ (จว.สระแก้ว)
หน่วยประสานงานประจำพื้นที่ ๔ (จว.จันทบุรี)
หน่วยประสานงานประจำพื้นที่ ๕ (จว.ตราด)
หน่วยประสานงานประจำพื้นที่ ๖ (ประจำสานักงาน ฯ)              สำหรับหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ ๔ และ พื้นที่ ๕ ศอร.ฯ ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจาก ทร.ให้ไปปฏิบัติงาน
ที่หน่วยประสานงานประจำพื้นที่ ๔ และพื้นที่ ๕ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ กปช.จต. ซึ่ง ทร.ได้พิจารณาให้ นย.จัดกำลัง
พลไปปฏิบัติงานที่หน่วยประสานงานดังกล่าวจานวน ๘ นาย (นปพท.๔ ฯ : น.๒ , ป.๒ และ นปพท.๕ฯ : น.๒ , ป.๒)


              ต่อมา ผบ.ทหารสูงสุด/ผบ.ศอร.บก.ทหารสูงสุด อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้าง ศอร.ฯ เมื่อ ๒๒ มี.ค.๔๖ โดยให้ยุบ
รวมศอร. ๑๐๑ – ๑๐๔ เป็นหน่วยเดียวกันและใช้ชื่อว่า ศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(ศปพ.ศอร.ฯ)และ โอนการปฏิบัติงานของหน่วยประสานงานชายแดนให้กับเหล่าทัพดำเนินการ ตามหนังสือ ศปก.ทร.ลับ
ด่วนมาก ที่ กห ๐๕๓๖/๔๗๒ ลง ๒๙ ส.ค.๔๖


              ทร.ได้รับมอบงาน หน่วยประสานงานประจำพื้นที่ ชายแดนด้านกัมพูชา จาก ศอร.บก.ทหารสูงสุด ซึ่งเป็นพื้นที่
รับผิดชอบของ กปช.จต. ได้แก่ หน่วยประสานประจำพื้นที่ ๔(นปพท.๔) และหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ ๕ (นปพท.๕)


               กปช.จต.เห็นว่า งานการประสานงานชายแดนไทยด้านกัมพูชา ที่ กปช.จต. ต้องรับผิดชอบใน จว.จันทบุรี และ
จว.ตราด เป็นงานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดน ดังนั้นเมื่อได้รับมอบโอนงานดังกล่าวจาก ศอร.ฯ มาแล้ว
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยขึ้นมารองรับ
งานเป็นการเฉพาะทั้งสองพื้นที่ แยกจากหน่วยปกติ โดยมีหน่วยงานอำนวยการ กำกับดูแลรับผิดชอบ

               เพื่อให้การปฏิบัติของทั้งสองหน่วยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   จึงจัดตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจขึ้นตรงกับ กปช.จต.
ใช้ชื่อว่า “สำนักงานประสานงานชายแดนด้านกัมพูชา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด” (สน.ปชก.กปช.-
จต.) ประกอบด้วย  หน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ จันทบุรี (นปพท.จันทบุรี) และหน่วยประสานงานชายแดน
ประจำพื้นที่ ตราด (นปพท.ตราด) มีอัตรากำลัง ๑๘ นาย (นายทหารสัญญาบัตร ๑๐ นาย และนายทหารประทวน ๘ นาย)
ต่อมา กปช.จต.ลงคำสั่ง กปช.จต. (เฉพาะ) ลับ ที่ ๔๔/๒๕๔๗  เรื่องให้แก้ไขคำสั่ง ฯ  เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง  กองบัญชา
การทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ ๑๒๐๒/๔๖ เรื่องการบริหารจัดการหน่วยงานในสายงานความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ลง ๒๘ พ.ย.๔๖ จากเดิม “สำนักงานประสานงานชายแดนด้านกัมพูชา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี
และตราด” แก้เป็น “สำนักงานประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด”
(สน.ปทก.กปช.จต.) 
สำนักงานประสานงานชายแดนไทย - กัมพูชา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (สน.ปทก.กปช.จต.)
168/2 หมู่ 1 ตำบลไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
โทร. 0-3944-7131 E-mail : tcc_snptg49@hotmail.com